Overzicht openingsredes

Hieronder vindt u een lijst met (bijna) alle openingsredes uit de geschiedenis van het Vlaams Pleitgenootschap. We baseerden ons hiervoor op het boek van prof. Matheeussen (Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991, Tielt, Lannoo, 1992). Oud-voorzitter Matthias E. Storme leverde heel wat vroegere openingsredes aan. Wie over kopieën van openingsredes beschikt, vragen we dit te melden aan het secretariaat (info@vlaamspleitgenootschap.be).

Waar mogelijk wordt ook de repliek van de Voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap en de toespraak van de Stafhouder toegevoegd.


11 november 1891
P.Gisseleire
De oorsprong der Vlaamsche taal: haar invloed op het schoonheids-, zedelijk en godsdienstig gevoel van den stam

13 oktober 1897
L. De Vos
Het internationaal privaatrecht in het ontwerp van Burgerlijk Wetboek voor België

19 november 1898
E. De Winde
Iets over burgerlijke verantwoordelijkheid der openbare besturen.

18 november 1899
J. Halflants
De ontwikkeling van de rechtsbevoegdheid der gehuwde vrouw

17 november 1900
P. Van der Eycken
Schadeloosstelling aan de onschuldig vervolgden en veroordeelden

23 november 1901
R. Van den Borren
Vlaamsch gevoel

8 november 1902
Alberic Deswarte
Internationalisering en Vlaamschgezindheid

21 november 1903
L. Coenen
Verpachtingen en landeigendom

December 1904
A. Bielbuyck
Over het burgerlijk bewijsrecht naar aanleiding van het ontwerp in de Nederlandsche Kamer en de regeling der Civil-Prozessordnung in Duitsland

2 december 1905
C. Pholien
Het gebruik der talen in het voormalig prinsbisdom Luik

17 november 1906
L. Richard
Herhaling van misdrijf

16 november 1907
G. Van Eecke
De wetgeving op het goederenbestuur van openbare machten en gestichten

26 november 1908
J. Borginon Cantoni
De Hoogeschool en het studentenleven te Leiden
Volgens Matheeussen was een rede voorzien door J. Leclercq ter vervanging van wie Borginon optrad.

2 december 1909
G. Duplat
De inrichting der lagere scholen in Nederland

Najaar 1910
Alberic Deswarte
Over de oprichting van een Vlaamsche Hogeschool

23 november 1911
J. Hoste Jr.
De vrede in verband met het recht

27 november 1920
M. Mehauden
De hervorming van het jurystelsel

14 januari 1922
G. Cuvelie
Openbare zedenschennis. Bijdrage tot de interpretatie van artikel 338 Strafwetboek

13 december 1924
H. Borginon
Het gebruik der talen voor onze gerechtshoven en rechtbanken

9 januari 1926
Van Ongevalle
Nieuwe Tijden

11 december 1926
L. De Wael
Het vraagstuk van de onderhoudsplicht in de rechtsvergelijking

7 januari 1928
H. De Coster
De voorwaardelijke veroordeling inzake onvrijwillige doodslag
Voorgedragen door Hoornaert-Nasousky

24 oktober 1931
P. Vermeylen
De vervlaamsching van de rechtspleging

10 december 1932
J. Custers
Heeft de befaamde rechtsgeleerde De Damhoudere plagiaat gepleegd tegenover den befaamden rechtsgeleerde Wielant?

9 december 1933
W. Verougstraete
De vrouw in de beschaving

14 december 1935
A. Clerens
Anneessens en de opstand van 1718 te Brussel

1 november 1936
L. Peereboom
Het nieuwe Duitsche Strafrecht

23 oktober 1937
A. Van Houwe
De oprichting van een Raad van State

29 oktober 1938
H. Geeraerts
Lof der onpartijdigheid

28 oktober 1939
Meer informatie is Matheeussen onbekend.

21 februari 1942
E. Van Dievoet
Levend recht

Begin 1946
E. Van Cauwelaert
?

18 januari 1947
H. Fayat
De nieuwe vormen van de internationale organisatie

10 januari 1948
G. Van Hecke
De bescherming tegen misbruiken van economische macht

11 december 1948
J. Lindemans
Rechtszeden en moderne beschaving

17 december 1949
R. Nossent
Lof der tolerantie

6 januari 1951
F. Steghers
Narco-analyse

12 januari 1952
A. Bayart
Literaire en niet-literaire wijsbegeerte

17 januari 1953
D. Winderickx
Aftakeling van het eigendomsrecht

16 januari 1954
J. Van Waeg
Terug naar een natuurrecht?

11 december 1954
P. Ronse
De glimlach van het recht

10 december 1955
A. Raport
Het eeuwig edict van 1611

8 december 1956
L. Lindemans
De wettelijke bescherming van het landbouwbedrijf

7 december 1957
P.E. Van Cauter
Meester Tony Bergmann’s Ernest Staes

7 februari 1959
I. De Greef
Historische variaties op het pleit-thema

13 februari 1960
M. De Kock
Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: is dit een voldoende bescherming

18 februari 1961
K. Croes
Voldoet onze faillissementswetgeving nog?

20 januari 1962
F. De Luyck
Ter bescherming der architecturale schoonheid

19 januari 1963
Hilde Pee
Lady Chatterley’s Proces: juridische normen van letterkundig fatsoen

18 januari 1964
Ph. Vergels
Belgische taalwetten in Europees perspectief

16 januari 1965
Hugo Van Eecke
De militair: kind van zijn tijd. Invloed van de maatschappelijke opvattingen op de Belgische militiewetgeving

29 oktober 1966
J. Van Doorselaere
Vijfenzeventig jaar balieleven te Brussel

15 januari 1966
Jos Chabert
Aggiornamento van de advocatuur

24 november 1967
E. Lens
Jeugdbescherming, wens en werkelijkheid

22 november 1968
Hugo Weckx
Kanttekeningen bij de emancipatie van de vrouw

21 november 1969
P. Bauters
Kontestatair onbehagen: onthulling van een rechtsloos universum

20 november 1970
M. Denys
Vijftig jaar later. De evolutie van de overheidsaansprakelijkheid in België en in het Communautaire Recht

10 december 1971
E. Carre
Voorlopig vonnis

8 december 1972
A. De Ridder
Productenaansprakelijkheid

7 december 1973
P. Theuwissen
Voor een leefbaar milieu: een verloren strijd

29 november 1974
Karel Van Alsenoy
Verder bouwen aan de stad België

24 oktober 1975
Raoul M. de Puydt
Het juridisch statuut van de ruimte en van de ruimtelichamen

8 oktober 1976
Herman Verlinden
Sekten, religieuze vernieuwing of nieuw totalitarisme

28 november 1977
E. Marissens
Recht en rechtsregel: bemerkingen ter inleiding

3 november 1978
Bertrand Asscherickx
De gunning van overheidsopdrachten

23 november 1979
Guy Delvoie
Oudergeweld rond wieg en kinderledikant

1980
Huguette Geinger
De verantwoordelijkheid van beheerders van vennootschappen

6 november 1981
M. Bosmans
Eigenaars of huurders gekraakt? Huurcontentieux: tendensen en standpunten

5 november 1982
André De Becker
Pleidooi voor een tegensprekelijk vooronderzoek

3 november 1983
Bruno Maes
De onpartijdige rechter

9 november 1984
Johan Lievens
Programmatuur en aansprakelijkheid voor de Belgische rechter

10 november 1985
Eric Brewaeys
Actuele problemen van de persvrijheid

7 november 1986
Werner Daem
Ach die advocaten toch…

13 november 1987
Patricia Stalpaert
Ivoren toren en glazen huizen

4 november 1988
Joan Dubaere
Een brug over troebel water

3 november 1989
Bruno Blanpain
De nieuwe wetgeving in verband met de overname van Belgische vennootschappen die op de beurs genoteerd zijn

9 november 1990
Constant Matheeussen
De Leerling-Tovernaar of het Lelijke Eendje? Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap in een tweetalig milieu

8 november 1991
Matthias E. Storme
Het proces van de feiten

6 november 1992
Peter Callens
Gelijkheid en utopie

29 oktober 1993
David D’Hooghe
Het proces van de pers over het proces

? november 1994
Dirk Van Gerven
Is de rechtspersoon een persoon?

10 november 1995
Fernand Keuleneer
Inflatie van rechten – ontwaarding van het recht
(repliek Voorzitter VPG)

8 november 1996
Katrien Vorlat
In bloed geschreven. Recht of wraak?

26 november 1997
Michel Flamée
De slinger: het verweer van de duivel

27 november 1998
Luc Vael
Altruïsme tot recht gekomen

26 november 1999
Frank Fleerackers
De laatste rechter

24 november 2000
Jan Bouckaert
Omtrent het recht van de koningin om het leven van een koninging te leiden. Standpunt betreffende het toekennen van rechten aan de natuur

29 november 2001
Frank Judo
De Manke Taalman. Klacht van een liefhebber van oprechte kromtaal

28 november 2002
Eline Meesseman
Van Vrouwen en Heksen

27 november 2003
Thomas Chellingsworth
De ideale dictatuur. Europa’s ongeschreven grondwet

25 november 2004
Jan Ghysels
Eigendomsrecht en rechtsbescherming in de democratische rechtsstaat

24 november 2005
Christophe Ronse
Het menselijke lichaam en de biotechnologische omwenteling: waardige vleeshandel of vleesgeworden waardigheid?

23 november 2006
Bertold Theeuwes
De onafhankelijkheid van de advocaat. Over het gekwaak van de ganzen van het Capitool.

22 november 2007
Jan Dhont
Privacy: het vijgenblad van de autoritaire staat? Mijmeringen bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de informatiemaatschappij.
(Repliek Mr. Joost Hendrix)

27 november 2008
Vincent Sagaert
Vergeten dimensie van het eigendomsrecht

26 november 2009
Benoît Allemeersch
De naakte grijsaard: Over de rechter en zijn persoonlijke kennis(sen)
(repliek Voorzitter VPG) (toespraak Stafhouder)

25 november 2010
Hendrik Vuye
Beeldvorming, waarheidsvinding en rechtsbedeling
(repliek Voorzitter VPG) (toespraak Stafhouder)

24 november 2011
Jachin Van Doninck
Onrechtmatig bewijs in civiele zaken – Willen wij de waarheid?

22 november 2012
Joeri vananroye
Morele wezen en wetsontduikende monniken

21 november 2013
Laura Parret
Het wankelend geloof in het marktmechanisme: reflecties over de gevolgen voor onze rechtsstaat

28 november 2014
Kim Van Der Borght
China: De rechtsorde zoals we ze kennen?

4 maart 2016
Jelle Flo
Overspel en familieverlating in de scheiding der machten
(repliek voorzitter VPG) (toespraak Stafhouder)

18 november 2016
Vanessa Foncke
Klant is koning: elke burger zijn wet?
(repliek voorzitter VPG, Mr. Jonas van Campenhout) (toespraak Stafhouder Patrick A. Dillen)

23 november 2017
John-John Ackaert
Tussen Politique politicienne en Rechtenrondstrooiende Rechters – Recht op zijn Plaats
(repliek voorzitter VPG, Mr. Tim Treunen) (toespraak stafhouder Patrick A. Dillen)

23 november 2018
Benoit Samyn
De nieuwe bewijslastregels: meer weegschaal, minder zwaard?
(repliek voorzitter VPG, Mr. Emmanuel Verraes) (toespraak stafhouder Peter Callens)

22 november 2019
Mr. Wannes VANDENBUSSCHE
Over wetgeving die alternatieve geschillenoplossing aanmoedigt: wanneer sorry reeds een begin is.
(repliek voorzitter VPG, Mr. Maria-Clara Van den Bossche) (toespraak stafhouder Peter Callens)

28 mai 2021
Mr. Michaël Merrigan
De advocaat in het democratisch verzet: over recht en verantwoordelijkheid
(repliek voorzitter VPG, Mr. Philippe Van Gaever) (toespraak stafhouder Bart De Moor)

19 november 2021
Mr. Nino De Lathauwer
Wie kent de wet eigenlijk wel? Over de dwaaltocht van de rechtzoekende
(repliek voorzitter VPG, Mr. Peter Taffijn) (toespraak stafhouder Bart De Moor)

25 november 2022
Mr. Tine Meurs
Advocaat, verzekeraar en verzekerde: drieklank in majeur of mineur?
(repliek voorzitter VPG, Mr. Gert-Jan Hendrix) (toespraak stafhouder Bernard Derveaux)

22 september 2023
Mr. Hans van Houtte
De grenzen van het recht? Herstel van oorlogsschade in Oekraïne.
(repliek voorzitter VPG, Mr. Alexander Hamels) (toespraak stafhouder Bernard Derveaux)