Statuten

I. Stichters

Artikel 1. De stichters van de vereniging zijn wijlen heren Pol Gisseleire, Maurits Josson en Emiel Verhees.

II. Benaming, zetel, duur, gerechtelijk arrondissement

Artikel 2. De vereniging draagt de naam Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (afgekort “VPG”).

Artikel 3. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Gerechtsgebouw, Poelaertplein. Zij ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 4. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.

Artikel 5. De vereniging wordt beheerst door de statuten en in voorkomend geval het reglement van inwendige orde bij toepassing van artikel 26, en, voor al wat niet in de statuten of in het reglement van inwendige orde is geregeld, door de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, inclusief de latere wijzingen daarop.

III. Doel

Artikel 6. De vereniging heeft geen enkel winstoogmerk. De vereniging stelt zich tot doel:

 • 6.1 de Nederlandse cultuur in België te bevorderen en te ontwikkelen, in het bijzonder op het vlak van rechtscultuur, rechtswezen en rechtsleven;
 • 6.2. Het trefpunt bij uitstek te zijn van alle Nederlandstalige advocaten aangesloten bij de balie te Brussel, zowel leden als niet-leden van de vereniging;
 • 6.3. Het organiseren van activiteiten, in de meest ruime zin van het woord, voor alle Nederlandstalige advocaten aangesloten bij de balie te Brussel, zowel leden als niet-leden van de vereniging, met het oog op integratie, samenhorigheid, netwerken, recreatie en ontspanning;
 • 6.4. Het organiseren en bijwonen van activiteiten met andere balieverenigingen in binnen- en buitenland teneinde de sociale cohesie tussen de verschillende balies te bevorderen en de externe betrekkingen van de Brusselse balie te verzorgen;
 • 6.5. Het organiseren van studieactiviteiten en permanente beroepsvorming, in de meest ruime zin van het woord, teneinde de Nederlandstalige advocaten aan de balie van Brussel, zowel leden als niet-leden van de vereniging, bij te scholen, op te leiden of informatie te verlenen;
 • 6.6. De integratie van de advocaten-stagiairs binnen de balie en de advocatuur in het algemeen te bevorderen en hen bij te staan in hun praktische beroepsvorming en integratie;
 • 6.7. De sensibilisering voor het beroep en de maatschappelijke rol van de advocaat; bewustmaking op het vlak van het belang van toegankelijkheid van het gerecht voor burgers uit alle geledingen van de samenleving en het steunen van projecten die dit tot doelstelling hebben.

IV. Leden van de vereniging

Artikel 7. De vereniging bestaat uit twee categorieën van leden : (i) gewone leden en (ii) steunende leden.

Elke verwijzing in deze statuten naar ” lid ” of ” leden ” is een verwijzing naar de gewone leden en de steunende leden gezamenlijk.

Artikel 8. Kan als gewoon lid toetreden, iedere advocaat die is ingeschreven bij de balie te Brussel en die de verenigingsbijdrage betaalt die jaarlijks door de raad van bestuur wordt vastgesteld.
Het minimum aantal gewone leden bedraagt drie.

Artikel 9. Kan als steunend lid toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn of haar steun wil betuigen aan de ontwikkeling van de Nederlandstalige rechtscultuur, rechtswezen en rechtsleven in Brussel en die de verenigingsbijdrage betaalt die jaarlijks door de raad van bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 10. De gewone leden of de steunende leden die de door de raad van bestuur vastgestelde verhoogde verenigingsbijdrage betalen, mogen de titel ” erelid ” voeren. Voor het overige behouden de ereleden hun oorspronkelijk statuut van gewoon lid of steunend lid.

Artikel 11. De gewone leden bezitten alle verenigingsrechten, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering.

Behoudens uitdrukkelijke statutaire beperkingen bezitten de steunende leden insgelijks alle verenigingsrechten, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 12. Het lidmaatschap wordt aangegaan en hernieuwd per gerechtelijk jaar. Het wordt vroegtijdig beëindigd door (i) schriftelijke opzegging, (ii) overlijden van de natuurlijke persoon of het faillissement of de ontbinding van de rechtspersoon of (iii) door niet-naleving van de toetredingscriteria.

Artikel 13. Een lid kan worden uitgesloten uit de vereniging door een beslissing van de algemene vergadering, indien het lid (i) de statuten niet naleeft, (ii) zich schuldig maakt aan kennelijk wangedrag, of (iii) door zijn/haar affiliatie of handelingen de belangen van de vereniging schaadt.
Minstens twee weken voor de algemene vergadering die beraadslaagt over de uitsluiting van een lid wordt de belanghebbende per aangetekend schrijven uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering om gehoord te worden. De vergadering verloopt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het reglement van inwendige orde. De uitsluiting wordt uitgesproken met een twee derde meerderheid van stemmen, deze van de belanghebbende zelf niet meegerekend. De kennisgeving van de uitsluiting wordt aan de belanghebbende per aangetekend schrijven overgemaakt.

Artikel 14. Een uitgetreden of uitgesloten lid heeft geen recht op een vergoeding vanwege de vereniging voor de door hem/haar of zijn/haar rechtsvoorganger gedane inbrengen of gestorte verenigingsbijdragen en heeft geen aanspraak op een deel van het vermogen van de vereniging.

V. Algemene vergadering

Artikel 15. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.

De algemene vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar door krachtens de wet of de statuten worden toegekend, met inbegrip van :

 • benoeming en afzetting van bestuurders;
 • zo er één of meerdere commissarissen worden aangeduid, benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • kwijting aan de bestuurders en de commissaris (zo er één is);
 • bespreking van alle onderwerpen van belang voor de vereniging;
 • wijziging van de statuten;
 • goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 • uitsluiting van een lid;
 • omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 • ontbinding en vereffening van de vereniging.

Artikel 16. De leden worden tot de algemene vergadering uitgenodigd door middel van een daartoe geëigende publicatie in het door de vereniging uitgegeven tijdschrift of bij wijze van rondschrijven dat binnen de bij wet voorgeschreven termijn wordt verstuurd naar het bij de vereniging gekende kantooradres van het betrokken lid.

De uitnodiging tot de algemene vergadering bevat de agenda.

Artikel 17. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op een door de raad van bestuur vastgestelde datum in de maand juni. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering moet minstens de volgende punten bevatten:

 • goedkeuring van de begroting en van de rekening van de vereniging van het afgelopen boekjaar;
 • goedkeuring van het verslag van de penningmeester en de secretaris van de vereniging;
 • ontslag en benoeming van bestuurders;
 • kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Artikel 18. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist. Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer minstens één vijfde van het totale aantal leden daarom verzoekt. In geen geval kan een buitengewone algemene vergadering tijdens de gerechtelijke vakantie worden bijeengeroepen.
De uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering bevat de agenda.

Artikel 19. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist ongeacht het aantal aanwezige leden, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Elk lid heeft één stem. Stemming bij volmacht is toegelaten. Een gevolmachtigde kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen.

De beslissing van de algemene vergadering wordt genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens wettelijke uitzonderingen.

De agenda van de algemene vergadering kan slechts gewijzigd worden indien minstens twee derden van de leden aanwezig zijn.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het verslag, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, wordt opgenomen in een speciaal register. Uittreksels hiervan worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. De leden en derden die een wettig belang hebben, kunnen afschriften of uittreksels van de verslagen bekomen.

VI. Raad van bestuur

Artikel 20. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens vijf leden en ten hoogste twaalf leden, onverminderd het bepaalde in het laatste lid van dit artikel. Enkel de gewone leden kunnen zitting hebben in de raad van bestuur. Het mandaat van de leden van de raad van bestuur is gratis, onverminderd kostenvergoedingen die door de raad van bestuur kunnen worden toegekend. De algemene vergadering duidt rechtstreeks, bij afzonderlijke stemming, de voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris aan.

De andere bestuurders worden verkozen uit een lijst met kandidaten. De algemene vergadering verkiest tevens een openingsredenaar.

Alle verkiezingen gebeuren op basis van een relatieve meerderheid. In geval van ex aequo is de oudste in leeftijd verkozen.

De openingsredenaar voor het lopende werkingsjaar, indien hij advocaat is aan de Brusselse Balie, en de vertegenwoordiger van de advocaten-stagiairs bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel zijn van rechtswege lid van de raad van bestuur.

De duur van de opdracht van de verkozen bestuurders gaat in op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering waarop de verkiezing plaatsvindt en eindigt van rechtswege op de daaropvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 21. De raad van bestuur mag één of meer erevoorzitters aanduiden onder de leden die zich bijzonder onderscheiden hebben in de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan het realiseren van het doel van de vereniging. Het erevoorzitterschap is een loutere eretitel, die geen bestuurdersverantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Artikel 22. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter zit de eerste ondervoorzitter de raad van bestuur voor.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter op eigen initiatief of op verzoek van minstens drie bestuurders.

De raad van bestuur is rechtsgeldig samengesteld indien minstens de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Iedere bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het verslag, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, wordt opgenomen in een speciaal register. De secretaris zorgt voor de verzending van een kopie van het verslag naar alle leden van de raad van bestuur.

Artikel 23. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging. Hij is bevoegd voor al wat niet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering. Bij wijze van volmacht kunnen één of meer van de bevoegdheden van de raad van bestuur worden opgedragen aan één of meer bestuurders.

Artikel 24. De voorzitter van de raad van bestuur is belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging.

Artikel 25. De vereniging wordt rechtsgeldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en één lid van de raad van bestuur, gezamenlijk handelend, of door een bijzonder gevolmachtigde binnen het kader van zijn volmacht.

Artikel 26. De raad van bestuur is bevoegd om een reglement van inwendige orde op te stellen.

VII. Financieel beleid

Artikel 27. Het boekjaar loopt van 1 juni tot 31 mei. De rekeningen worden op voordracht van de penningmeester vastgesteld door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

VIII. Ontbinding en vereffening

Artikel 28. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan tot de ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

De algemene vergadering zal, indien nodig, vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden vastleggen.

Ingeval van ontbinding van de vereniging zal het netto-actief toekomen aan een vereniging met gelijkaardig doel.

IX. Keuze van woonplaats

Artikel 29. Elk lid en elke bestuurder van de vereniging wordt geacht t.a.v. de vereniging woonplaats te hebben gekozen op zijn of haar officieel kantooradres, of enig ander adres dat hij of zij bij schrijven gericht aan de raad van bestuur van de vereniging heeft meegedeeld.