Over ons

Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.

Een tweede opdracht die het genootschap zichzelf had opgelegd was de vorming van de advocaten. Dit is in de loop der jaren geëvolueerd tot maandelijkse recyclagemiddagen, conferenties en studiedagen. Hierbij wordt getracht om temidden van commerciële initiatieven kwalitatief hoogstaande informatie te bieden tegen zeer redelijke prijzen.

Elk jaar organiseert het Pleitgenootschap in de loop van de maand november een plechtige openingszitting en een banket met revue en dansavond. De openingsrede wordt traditioneel uitgesproken door een confrater van onze balie die zich met voorstelling van zijn onderwerp op de jaarlijkse algemene vergadering kandidaat kan stellen en verkozen wordt om anderhalf jaar later de rede te houden. Op de jaarlijkse algemene vergadering, de plaats vindt op de eerste vrijdag van juni, verkiezen de leden niet alleen een openingsredenaar maar ook een raad van beheer die uit vijf tot twaalf leden bestaat waaronder de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter.