Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze factuurvoorwaarden:

1. Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis. Bovendien is in dat geval op de niet of laattijdig betaalde bedragen een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.

2. In geval van een geschil betreffende onderhavige debetnota, zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

3. Enig protest betreffende de debetnota of de hieraan verbonden algemene voorwaarden dient ter kennis te worden gebracht aan het Vlaams Pleitgenootschap per aangetekend schrijven dan wel per fax of e-mail met ontvangstbewijs binnen de vijf dagen na ontvangst van de debetnota.